Nyttig information

Redigeret 06.08.201906.08.2019

Rotter og fodring af fugle
Her er en lille artikel om hvorfor fodring af ænder og fugle bør undgås.
Klik her for at læse artiklen.

Alternativ til almindelig vejsalt
For at passe bedst muligt på vores dyrt købte fliser anbefaler bestyrelsen at der anvendes Børste UREA i forbindelse med glatførebekæmpelse.
Børste UREA er skånsom ved katte- og hundepoter samt beplantning og træer. Der er en moderat skadesvirkning på biler, fortove, fodtøj og beton. Indeholder ikke chlorider. 
Klik på nedenstående link for at hente fuld dokumentation om Børste UREA. 

Børste UREA 


Vandmiljø i søen
Hvis vi vil gøre noget for miljøet i og omkring vores lille sø i "parken" opfordres vi alle til at følge indholdet i den skrivelse der fulgte med seneste Mosenyt. Er det forsvundet kan det genfindes her. 

Begræns andefodring (PDF-format) 


Tagsten
Så har vi igen  købt en stabel tagsten til reperation af vores gamle tage. Tagstenene er tigængelig i vores fællesskur.
Som tidligere koster de 30 kr./stk. og der afregnes direkte med kasseren for de tagsten man har brug for.


Postkasser - hvor er den korrekte placering
Hvis man er i tvivl om hvor postkassen skal placeres er rådet at tage kontalt til Post Danmark for korrekt vejledning. Eller eventuelt at kligge i den seneste udgave af den nye postlov.


Beskæring af træer og buske langs veje, stier og fortorve
Vejvæsnet får dagligt mange klager fra gående borger, bl.a. pesnionister, kørestolsbrugere og personer med barnevogne, som bliver generet af, at grundejerne ikke har klippet hækken eller beskåret buske og træer, som hænger ud over skel mod fortov og stier.

Hvis ikke grundejerne får gjort noget ved deres hække, buske eller træer i nærmeste fremtid bliver det nødvendigt for vejvæsnet at skrive til de enkelte grundejere.

Hvis De bor på en hjørneejendom med dårlige oversigtsforhold bør buske og træer omkring hjørnet holdes i en højde på max. 1 meter over vejmidte.

Hvis ikke De sørger for beskæring, kan kommunen lade det gøre for Deres regning.

Lovgrundlaget: Lov om offentlige veje § 103 og Lov om private fællesveje § 47.
Så derfor er der brug for, at få beskæresaksen frem igen !

Vejen siten eller fortovet skal kunne bruges i sin fulde bredde, (det vil sige at de steder hvor står el-/lysmaster skal disse være helt fri da disse i 95 % tilfælde stå på del af udlagt gang-/vejareal. Klip ind til skel og klip så meget væk i højden, at der bliver frihøjde på (A) 2,75 meter over fortov og sti, og (B) 4,0 meter overvejbanen.Renholdelse af fortorve og stier
Kommunen får dagligt en del klager fra borger over ukrudt som løfter fortovsbelægningen, således at belægningen ligger med fremspring, man kan falde over.

Så derfor er der brug for, at få hakkejern og kost frem igen !

I byer og bymæssige bebyggelser påhviler det, i henhold til "regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier! § 5, stk. 1, ejere af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, at renholde fortov og sti ud for ejndommen, med mindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til frædselsarealet.

Grundejernes forpligtelse med hensyn til renholdelse er i regulativets § 13, stk. 1 og 2, fastsat således:

" Den renholdelsespligt der påhviler grundejerne omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede brolagte, flisebelagte eller på anden overfladebehandlede færdselarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenede eller til ulempe for færdselen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbrister, regngennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. "